Yönetim Sistemleri Danışmanlık Hizmeti

Yönetim Sistemlerini Neden Tercih Etmeliyiz?
Yönetim sistemleri kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Entegre Yönetim Sistemleri ile; çalışanlar, yönetenler, denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilir.
TS EN ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
Neden TS EN ISO 9001 ?
 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetim kültürünü oluşmasını,
 • Çalışanların motivasyonunun artmasını
 • Kuruluş içi iletişimin iyileşmesini,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol etme imkanın
 • İadelerin azaltmasını, kaliteli üretimlerin artmasını
 • Müşteri şikayetinin azalmasını, memnuniyetin artmasını sağlar.
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Neden  OHSAS 18001 ?
 • Çalışanın ve işletmenin korunması, risklerin azaltılmasını,
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını,
 • Çalışan motivasyonunun artmasını,
 • Mevzuat ve uluslar arası standartlara uyum süresinin kısaltılmasını, dönüşüm maliyetinin azaltılmasını
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabetin arttırılmasını
 • Çalışanın veriminin arttırılması,
 • Sürekli gelişim ve iyileştirmenin sağlanması,
 • Kriz yönetiminin uygulanması,
 • Kaza maliyetlerinin azaltılmasını,
 • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlar.
TS EN ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi
Neden TS EN ISO 14001 ?
 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun ve çevresel performansın artırılmasını
 • Uluslararası rekabette avantajın sağlanmasını
 • Firma itibar ve pazar payının artırılmasını,
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını,
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını,
 • Gir­di malzemeleri ve enerji tasarrufunu
 • İzin ve yetki belgelerinin alınma­sının kolaylaştırılmasını sağlar.
TS ISO 31000: Risk Yönetim Sistemi
Neden TS  ISO 31000 ?
 • Karşılaşılabilecek zor durumların öngörülmesini,
 • Riskler ortaya çıkmadan önlem alınmasını,
 • Sürpriz ve kayıplar en aza indirilmesini,
 • Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olmayı,
 • Zaman tasarrufunun sağlanmasını,
 • Risklerin makul seviyelerde tutulmasını,
 • İs sürekliliğininin sağlanmasını,
 • Proaktif yönetim anlayışının oluşmasını,
 • Kuruluş genelinde riski belirleme ve ele alma ihtiyacı farkındalığının oluşmasına,
 • Fırsatların ve tehditlerin analizini n yapılmasını,
 • İlgili yasal şartlara ve uluslararası normlara entegrasyonun oluşmasına,
 • Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirmeye yardımcı olmasını,
Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturulmasını verimliliğin arttırılmasını sağlar.
TS ISO 22301: İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
Neden TS ISO 22301 ?
 • Faaliyetlere yönelik mevcut ve olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesini ,
 • Olayların etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım sergilenmesini,
 • Krizler sırasında kritik fonksiyonların devamını desteklenmesini,
 • Krizler sonrası toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi sırasında/sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesini ,
 • Müşteriler ve tedarikçilerin isteklerinin / taleplerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini ,
 • Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmesi için sistematik bir yaklaşımın oluşmasını,
 • Organizasyonel yapı, çalışanlar, politikalar, planlama faaliyetleri, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları ihtiva etmesi sebebi ile yönetimsel kolaylıkların oluşmasını sağlar.
TS EN ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemi
 Neden TS EN ISO 50001?
 • Enerji politikasının resmiyet kazanmasını ,
 • Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji giderlerinin azalmasını, ve kaynakların etkin kullanılmasını
 • Sera gazı emisyonunun azaltılmasını,
 • Çevrenin korunmasını,
 • Mevzuat ve uluslar arası standartlara uyum süresinin kısaltılmasını, dönüşüm maliyetinin azaltılmasını sağlar.