İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz

Rehberlik ve Danışmanlık
 • Mevcut iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre iş yerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak tüm organizasyonun planlanması ve uygulanması.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
 • Kullanılan makine-ekipmanların durumu, bakımı ve seçimi, çalışanlar dahil olmak üzere tüm eğitim, bilinç ve farkındalığın oluşturulması ve sürdürülmesi.
 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • İstenildiği durumlarda, firma sistemini OHSAS 18001 «İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine» göre düzenlenmesi, dokümante edilmesi.
Yasal Uygunluk Denetimi
İşletmenizde uygulanan iş güvenliği çalışmalarının saha ve dokümantasyon olarak denetlenmesi, eksikler ile ilgili önlemlerin sunulması ve raporlanması.
 • Kuruluşun iş güvenliği açısından yasal gereklilikleri nelerdir? Yasal gerekliliklerin ne kadarını sağlıyor?
 • Yasal uygunluk için neler yapılması gerekmektedir?
Bu kapsamda 6331 Sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” ile bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik ve/veya tebliğleri gözden geçirilip, kuruluşun mevzuatımız ve uluslar arası standartlarda belirtilen gereklilikleri çıkartılacak , eksiklikler aksiyonları ile beraber raporlanacaktır.
Risk Analizlerinin Yapılması
İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak gibi aşamalardan oluşmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İş Yeri Denetimin Yapılması
 • Binanın/işin/ işyerinin yapısal ve organizasyonel olarak denetlenmesi mevcut durumunun tespit edilmesi/denetimin yapılması/uygunsuzlukların tespit edilmesi.
 • İşyeri denetimi düzeltici/önleyici eylem planlarının hazırlanması ve gerekliliklerin yerine getirilmesinin sağlanması.
 • Düzeltici eylem planları, yapılacak olan denetim raporundaki bulgulara ,risk analizlerine göre oluşturulacak ve mevcut durum yasal olarak uygun hale getirilecektir.
Kaza – Hadise Raporlamaları
 • Potansiyel iş kazalarının yasal mevzuata göre bildirimlerinin organize edilmesi ve işyeri için kazaların kayıt altına alma prosedürü ve formlarının hazırlanması
 • Ramakkala ve iş kazalarının kök neden analizlerinin yapılması ve kayıt altına alınması.
Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Acil durum eylem planlarının hazırlanması gözden geçirilmesi
 • Bina için yapısal gerekliliklerin önerilmesi
 • Yangın eğitimlerinin verilmesi
 • Bina boşaltma tatbikatının yapılması
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve değerlendirmek kurulların oluşturulması, eğitimlerinin verilmesi ve periyodik olarak toplanmasının takibi.
Taşeron Yönetimi
Firma bünyesi içeresinde veya firma adına iş yapan firmalar için iş sağlığı ve güvenliğinin yönetiminin yapılması.
Ortam Ölçümleri
 • Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritaları
 • Toz Ölçümleri ve Toz Dağılımı Haritaları
 • Çalışma Ortamındaki Kimyasalların Analizleri
 • Asbest Ölçümleri
 • Titreşim Ölçümleri
 • Termal Konfor Ölçümleri(Isı, nem)
 • Aydınlatma(Işık Şiddeti) Ölçümleri
 • Ağır Metal Ölçümleri
 • Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH)
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Aşağıda belirtilen eğitimler ile sınırlı kalmamak üzere, iş ile ilgili tüm iş güvenliği konularında çalışanların iş güvenliği eğitimlerinin işe girişlerinde ve işin süresi boyunca periyodik olarak verilmesi;
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.