Verdiğimiz Eğitimler

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerin Azaltılması ve Önlenmesi Eğitimi
Eğitimin Amacı; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde bulunduran işletmelerin; olası kaza senaryolarını öngörmesi, alınması gerekli tedbirler ve modellemeler hakkında bilgilendirilmesi, yüksek koruma seviyesinin ve sürekliliğinin sağlanması, insan sağlığı ile çevre boyutunda yaratacağı sonuçların kabul edilebilir risk seviyelerinde sınırlandırılmasını sağlayacak bilgi ve metodolojilerinin  öğrenilmesini sağlamaktır.
Atex Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Çalışma Eğitimi
Eğitimin Amacı;  Katılımcılara, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” istediği taleplere cevap verebilen parlayıcı patlayıcı ortamlar ile ilgili yapacakları çalışmaları güvenli bir şekilde tamamlamaları için gerekli olan asgari metotları konusunda bilgilendirmektedir.  İlgili yönetmelik kapsamında bu eğitimlerin verilmesi zorunludur. «İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.»
Proses & Fonksiyonel Güvenlik Eğitimi
Bu eğitimin amacı; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren, Güvenlik Raporu ve BKÖP Belgesi hazırlamak zorunda olan firmalar başta olmak üzere tehlikeli proseslere sahip olan ve bu prosesleri güvenli bir şekilde sürdürmek zorunda olan firmaların; mevcut proses konfigürasyonlarının doğru kurgulanıp/kurgulanmadığı, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı, konfigürasyon üzerinde tesis edilmiş ekipman ve enstrümanların güvenilirlik dereceleri ile hata yapma olasılıklarını belirleyeceği sistematiğin kurulmasını sağlamaktır.
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
Katılımcıların; Yönetmeliğin istediği ulusal ve uluslararası standartlara uygun, tehlikelerin belirlendiği, risklerin değerlendirildiği, tutuşturma kaynaklarının bertaraf edilmesine ilişkin önlemlerin yer aldığı, patlayıcı atmosfer tehlikelerine ilişkin tüm tedbirleri bünyesinde barındıran ve tesisin nasıl korunduğunun kanıtı olan, yaşayan bir Patlamadan Korunma Dokümanı sistematiğinin nasıl kurulması gerektiğinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Patlamadan korunma dökümanı hazırlanması gereken zorunlu bir dökümandır.
Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması ve Yönetimi Eğitimi
Bu eğitimin amacı; Katılımcıların işletmelerinde bulunan tehlikeli kimyasallar için risk matrislerini oluşturmak, sınıflandırmak, ulusal ve uluslararası mevzuatta kabul görmüş olan CLP, GHS, standartları ile “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre kimyasallarını kategorize ederek yönetilmesini sağlamak ve asgari güvenlik metotları konusunda bilgilendirmektir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Uygulama Eğitimi
Bu eğitimin amacı; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları veya adaylarının; ADR standartı kapsamında belirlenen tehlikeli kimyasalların karayollarında taşınması sırasında karşılaşabileceği zorluklar için uygulamalar yaparak sahaya hazır, ihtiyaca cevap verebilen danışmanların yetişmesine destek olmak, Tehlikeli Madde Güvenlik Yönetim Sisteminin kurulması için gerekli metod ve usullerin belirlenmesini sağlamaktır.
Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) Eğitimi
Bu eğitim ile katılımcılara güvenilirlik merkezli bakım politikanın oluşturulması, güvenilirlik merkezli bakım modellerinin yönetim sistemine entegrasyonu, blok diyagramları metodolojisinin kurulması IEC 60300-3-9,10,11,12, standartları kapsamında proses güvenliği için RCM modülünün kurulmasını hedeflemektedir.
Risk Temelli Kontrol Yöntemleri (RBI) Eğitimi
Bu eğitim ile katılımcılara; API 580, 581 standartları kapsamında ekipmanın belirli bir arıza sonucunu, bu arızanın oluşma olasılığı ile değerlendirip, riskin yüksek olduğu ekipman ya da sistemlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.
Acil Durumların Yönetimi ve Organizasyonu (Dahili ve Harici Acil Durum Plan Süreçleri)
Bu eğitimin amacı; İşletmelerin karşılaşabileceği potansiyel acil durumların belirlenmesi, uygun korunma planlarının hazırlanması, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, tesis içerisinde senaryo edilen kritik olayların müdahale yöntemlerini değerlendirerek ( Prosese yönelik mekanik teknik önlemler dahil idari ve organizasyonel önlemler) acil durum planlarının oluşturulması için gerekli metod ve usullerin belirlenmesini sağlamaktır.
Risk Değerlendirme Eğitimi
Bu eğitim; Katılımcıların işletmeleri içerisinde  endüstriyel büyük kazalar ile beraber iş kazalarına yol açabilecek tehlike kaynaklarını belirlemeleri , bu tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilmeleri ve ilgili metodların kavranması ile risk değerlendirmesini yapabilir duruma gelmesini amaçlamaktadır.  Bu kapsamda aşağıdaki modüller ayrı ayrı verilebildiği gibi işletme ihtiyaçlarını ve/veya tercihinize göre birkaç modül birleştirilerek organize edilmektedir. Modül-1 : HAZOP Risk Değerlendirme Eğitimi Modül-2:  Hata – Olay Ağacı Analizi Eğitimi Modül-3:  Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi Modül-4:  Ön Tehlike Analizi (PHA) Eğitimi Modül-5:  Makine Risk Değerlendirme Eğitimi Modül-6:  Fine-Kinney Analizi Eğitimi Modül-7:  Kimyasal Maruziyet  Risk Değerlendirme Eğitimi
Kriz Yönetimi ve İş Sürekliliği Eğitimi
Katılımcıların; İşletmelerinin faaliyetleri sırasında geliştirdikleri teknolojik, yönetsel veya davranışsal sistemlerin aksaması durumunda oluşan sarsıcı olay ve kazaların nasıl idare edileceği, zararın nasıl kısıtlanacağı ve marka değerinin nasıl korunacağı konusundaki bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Güvenlik Yönetim Sistemi Eğitimi
Eğitimin amacı; kuruluşta meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için ihtiyaç duyulan güvenlik elemanlarını yönetmek, tasarlanmış kapsamlı bir yönetim sistemini tarif ederek gerekli usul ve esasları belirlemektir.
Stres Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; insanların yarattıkları sorunlu durumları kontrol altına alabilmek ve bu sırada yaşanabilecek yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirebilmek için hayata bakış açılarında farklılık yaratacak, gerçek hayatta uygulanabilmesi mümkün olan tekniklerin anlatılmasıdır.
Diğer Eğitimlerimizden Bazıları
  • 5S Eğitimi
  • Depo, Depolama ve Stok Yönetimi Eğitimi
  • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
  • KAI-ZEN Eğitimi
  • Yöneticilik ve İletişim Eğitimi
  • İşletmelerde Atık Yönetimi
  • HAZMAT Eğitimi ( Kimyasal Döküntülere Müdahale)